Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”

2)kontakt z Osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych – stowarzyszenie@kominkipolskie.com.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do celów: realizacja umowy, zlecenia, obsługi zgłoszeń, reklamacji, przekazania podmiotom trzecim - spedycja, kurierzy, firmy współpracujące, wykonywania obowiązków wynikających z postanowień prawa, podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.