Załącznik do

Uchwały Nr 1

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia

z dnia 05.02.2020r.

 

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO

STOWARZYSZENIA „KOMINKI I PIECE”


Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba.


§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" i posiada osobowość prawną.

 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" używa pieczęci prostokątnej i owalnej o nazwie „OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "KOMINKI i PIECE”

 3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" może używać skrótu "OSKP ", znaku graficznego, odznaki, proporczyka, legitymacji wg wzorów z zachowaniem wymogów ustalonych przez Zarząd.

 4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową.

 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.

 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Miejscowość, w której mieścić się będzie siedziba Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i regionalnych organizacji gospodarczych i społecznych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia.

 4. Do swej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.


Rozdział 2.

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 3.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie wspólnych interesów środowiska: usługodawców, producentów i handlowców kominków, ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych,

 2. prowadzenie branżowych ośrodków regionalnych, wspieranie nowych i małych ośrodków branżowych,

 3. promowanie członków Stowarzyszenia i dbanie o najwyższy poziom usług,

 4. koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków oraz tworzenie warunków do pełnego aktywnego udziału osób w życiu zawodowym i społecznym,

 5. prowadzenie kształcenia zawodowego, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji,

 6. wspieranie demokratycznych przemian w życiu publicznym i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 7. kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu społecznym i gospodarczym,

 8. prowadzenie działań na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości,

 9. reprezentowanie interesów, dążeń politycznych, społecznych i ekonomicznych członków Stowarzyszenia,

 10. organizowanie i prowadzenie działalności: informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i reklamowej dla członków Stowarzyszenia i zrzeszonych organizacji,

 11. prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw w tym zakresie,

 12. reprezentowanie opinii członków wobec organów władzy państwowej i samorządowej, jak również wobec innych organizacji.

 

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. integrowanie członków Stowarzyszenia, osób fizycznych i innych osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych sprawami produkcji, usług i handlu kominkami i piecami,

 2. przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji zawodowej i społecznej członków Stowarzyszenia,

 3. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, dotyczących życia zawodowego i społecznego członków Stowarzyszenia,

 4. przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia,

 5. współdziałanie i współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,

 6. współdziałanie i współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi sprawami produkcji, usług i handlu kominkami i piecami,

 7. popularyzowanie zagadnień z dziedziny: świadczonych usług, doświadczeń zawodowych, rozwiązań technicznych producentów i handlowców,

 8. prowadzenie funduszu wspierającego, świadczenie pomocy i udzielanie porad członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom w związku z wypadkami losowymi: klęską żywiołową, wypadkiem, ciężką chorobą lub śmiercią,

 9. prowadzenie działalności wydawniczej,

 10. organizowanie: wystaw, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów.


Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 5.

Stowarzyszenie zrzesza:

 1. Członków Zwyczajnych,

 2. Członków Wspierających,

 3. Członków Honorowych

§ 6.

Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która chce realizować cele i zadania Stowarzyszenia, wniesie odpowiednie wpisowe i złoży pisemną deklarację, według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 7.

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać: inne stowarzyszenie, organizacja społeczna, jednostka gospodarcza posiadająca osobowość prawną, która chce wspierać i realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację, zadeklaruje wspieranie Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo.

 2. Członek Wspierający reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez jednego delegata - upoważnionego przedstawiciela wybranego wg zasad określonych w statucie macierzystego stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej.

 3. Przystąpienie stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej do Stowarzyszenia nie ogranicza jej praw w ramach swojej statutowej działalności.

 4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 ustali Zarząd.


§ 8.

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcie w poczet członków Honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§9

 1. Przyjęcie w poczet członków Zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego.

 2. Deklaracja kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd, o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na deklaracji.

 3. Przyjęcie w poczet członków Wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o wspieraniu Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo.

 4. Deklaracja kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd, o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na deklaracji.

 5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcie w poczet członków: Zwyczajnych lub Wspierających, kandydat może wnieść odwołanie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


§ 10.

Członek Zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia, o wszystkich formach jego działalności,

 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

 5. otrzymać legitymację i nosić znaczek Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek Zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. aktywnego uczestnictwa w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich,

 4. przestrzegania zasad współpracy i współdziałania.

§ 12.

    1. Członkostwo Zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 2. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,

 3. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące,

 4. wykluczenia członka przez Sąd Koleżeński, o którym mowa w § 36 ust. 1 Statutu.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków za niepłacenie składek, członek Zwyczajny może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 13.

Członek Wspierający ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela,

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek Wspierający obowiązany jest do wnoszenia zadeklarowanej pomocy rzeczowej i finansowej, oraz wspierania działalności Stowarzyszenia.

§ 15.

    1. Skreślenie z listy członków Wspierających następuje na podstawie:

 1. złożenia pisemnego wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia

 2. utraty osobowości prawnej członka, jego likwidacji lub upadłości.

 3. skreślenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:

  1. rażącego naruszania Statutu Stowarzyszenia,

  2. zaniechania udzielania deklarowanej pomocy w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy,

  3. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia lub podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia.

    1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Wspierających, o której mowa w pkt 3 Członek Wspierający może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

    2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

 2. Zarząd Stowarzyszenia i działające w jego ramach Prezydium Zarządu jako organ wykonawczy Zarządu,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

§ 17.

 1. Kadencja władz i organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów.

 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie podjęta uchwała o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym.

 3. Ponowny wybór na funkcję do władz Stowarzyszenia jest możliwy.

 4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 danego organu.

§ 18.

 1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 1.

 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego władz Stowarzyszenia.


§ 19.

 1. W drugim terminie odbywania Walnego Zgromadzenia, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności członków Zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

 2. W zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winna być zamieszczona informacja o drugim terminie obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 20.

Nie można być równocześnie członkiem różnych władz Stowarzyszenia.


§ 21.

Szczegółowy tryb organizacji i działania władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 16 określają Regulaminy uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

 4. O terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w każdym czasie przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy Zarządu,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej podjęte w formie uchwały,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Zwyczajnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 60 dni od dnia wpływu żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 oraz obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad członków co najmniej 14 dni przed terminem obrad Nadzwyczajnego Zebrania.

8. Walne Zgromadzenie jest ważne gdy bierze w nim udział co najmniej 50% plus 1 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

9. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, który wyznaczony jest przez Zarząd nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.

10. O wyznaczeniu drugiego terminu, Zarząd obowiązany jest uczynić wzmiankę w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.


§ 23.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Członkowie Zwyczajni z głosem decydującym,

 2. Członkowie Wspierający z głosem doradczym,

 3. Członkowie Honorowi z głosem doradczym,

 4. zaproszeni goście z prawem wypowiadania się.


§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian.

 2. uchwalenie Regulaminu Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia i jego zmian,

 3. uchwalenie Regulaminu prac Zarządu oraz Prezydium i jego zmian,

 4. uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej i jego zmian,

 5. uchwalenie Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego i jego zmian,

 6. uchwalanie Programu i kierunków działania Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

 8. nadawania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,

 9. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu,

 10. ustalanie liczby członków: Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

 11. wybór członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, oraz ich odwoływanie,

 12. wybór i odwoływanie: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,

 13. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,

 14. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

 15. rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

 16. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 17. uchwalanie zasad działalności Stowarzyszenia, w tym tworzenia funduszy celowych,

 18. podejmowanie uchwał dotyczących zbywania majątku Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań finansowych o jednostkowej wartości powyżej 30.000 złotych,

 19. rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,

 20. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

 21. powoływanie podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysku na rzecz i cele Stowarzyszenia,

 22. powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Członków Stowarzyszenia.


§ 25.

Szczegółowy tryb zwoływania i obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Zwoływania i Obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


Zarząd i Prezydium Zarządu.

§ 26.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.§ 27.

    1. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes Zarządu,

 2. Członkowie Zarządu w liczbie od 5 do 10 osób.

2. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wybierani są spośród członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenia na zasadach i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 28.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie:

  1. Wiceprezesa,

  2. Sekretarza,

  3. Skarbnika,

 2. Prezes Zarządu jest z urzędu członkiem Prezydium Zarządu.

 3. W czasie dłuższej niedyspozycji Prezesa Zarządu trwającej co najmniej 3 miesiące, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.

§ 29.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes na podstawie przygotowanego przez Prezydium Zarządu projektu porządku posiedzenia Zarządu.

 3. W przypadku, gdy Prezes lub w czasie jego nieobecności Wiceprezes nie zwołują posiedzenia Zarządu, to prawo zwołania posiedzenia Zarządu ma trzech członków Zarządu.

 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.

 6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu zwoływane są listownie lub pocztą elektroniczną na podane przez członków Zarządu adresy e:mail. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się miejsce posiedzenia oraz termin, a także proponowany porządek posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Prezydium Zarządu może odbyć posiedzenie zdalnie w formie uzgodnień przy pomocy poczty elektronicznej lub uzgodnień telefonicznych.

 8. Decyzje Zarządu i Prezydium Zarządu podejmowane są w formie uchwał podczas posiedzenia. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzeniu Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, który przewodniczył posiedzeniu.

 9. Z posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu sporządza się protokół. Dotyczy to również posiedzeń Prezydium Zarządu, o których mowa w ust. 7.


§ 30.

Zarząd określa warunki działania Stowarzyszenia opierając się na uchwałach Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

 1. określa roczne plany działania Stowarzyszenia,

 2. podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających,

 3. przygotowuje dokumenty i wnioski na Walne Zgromadzenie,

 4. podejmuje decyzje w zakresie zakupu lub sprzedaży majątku Stowarzyszenia oraz o zaciąganiu zobowiązań finansowych o jednostkowej wartości nie większej niż 30.000 złotych,

 5. powołuje komisje doradcze,

 6. ocenia działalność Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Zarządu,

 7. podejmuje decyzje o utworzeniu Biura Zarządu do obsługi organizacyjnej i administracyjnej Stowarzyszenia,

 8. określa zadania Biura, preliminarz przychodów i wydatków na dany rok oraz ilość etatów Biura.

 

 

§ 31.

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w tym w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu,

 2. przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Zarządu oraz prowadzenie obsługi technicznej i organizacyjnej obrad Zarządu i Walnego Zgromadzenia,

 3. bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w zakresie zobowiązań majątkowych, w granicach uprawnień otrzymanych od Zarządu,

 4. przygotowywanie propozycji dla Zarządu o utworzeniu Biura Zarządu oraz projektu preliminarza przychodów i wydatków Biura,

 5. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej przeznaczonej dla finansowania statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 32.

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy wykonywanie czynności związanych z kierowaniem działalnością Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Prezydium Zarządu w szczególności:

 1. zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu, oraz przewodniczenie obradom,

 2. utrzymywanie stałej bieżącej współpracy z Członkami Zwyczajnymi, Wspierającymi i Honorowymi,

 3. przygotowanie porządku obrad Prezydium Zarządu.


§ 33.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Zarządu, z których jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa, a drugi Skarbnika lub Sekretarza.

 2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa.


Komisja Rewizyjna.

§ 34.

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 4. Komisji Rewizyjnej działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 35.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz na rok,

 2. występowanie do Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniami, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi zakresu działania Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu i Prezydium Zarządu,

 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli, o której mowa w pkt 1 wraz wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu.


Sąd Koleżeński.

§ 36.

 1. Sąd Koleżeński jest społecznym organem rozstrzygającym spory zaistniałe wewnątrz Stowarzyszenia.

 2. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.

 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 37.

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Zwyczajnymi lub Członkami Wspierającymi a władzami Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,

 2. rozpatrywanie spraw dotyczących naruszeń Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, współżycia koleżeńskiego oraz dobrego imienia Stowarzyszenia.


§ 38.

 1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary dyscyplinarne:

  1. upomnienie,

  2. naganę,

  3. zawieszenia w prawach członka,

  4. wykluczenie członka ze Stowarzyszenia w szczególności z powodu:

 1. rażącego naruszania Statutu Stowarzyszenia,

 2. niestosowania się do uchwał organów Stowarzyszenia,

 3. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 4. podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie do Walnego Zgromadzenia składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni

od daty doręczenie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział 5

Jednostki terenowe Stowarzyszenia.


§ 39.

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Odziały Regionalne.

 2. O utworzeniu Oddziałów Regionalnych decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie.

 3. Terenem działania Oddziału jest województwo, a siedzibą miasto wojewódzkie.

 4. Oddział może być utworzony, jeżeli z terenu jego działania pochodzi co najmniej 10 członków.

 5. Oddziałem kieruje członek Zarządu Stowarzyszenia.


§ 40.

Władze Stowarzyszenia koordynują i nadzorują prace Oddziałów Regionalnych, działających na obszarze kraju.
Rozdział 6.

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza.


§ 41.

 1. Do realizacji celów, Stowarzyszenie może posiadać majątek nieruchomy, ruchomy, prawa majątkowe i fundusze.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.


§ 42.

Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:

 1. wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń Członków Wspierających,

 2. dochodów uzyskiwanych z majątku nieruchomego i ruchomego,

 3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,

 4. dotacji, subwencji i innych świadczeń,

 5. spadków, darowizn i zapisów.

§ 43.

 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z ustawą o rachunkowości.

 2. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia może się odbywać zgodnie z kierunkami określonymi w programie działania Stowarzyszenia.

 3. Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik.


Rozdział 7.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 44.

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku braku quorum do uchwalenia zmian Statutu, o którym mowa w ust. 1, w drugim terminie odbywania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 22 ust. 9 Statutu, zmiana Statutu wymaga 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.

§ 45.

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

 2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną i uchwala tryb likwidacji.

 3. W pierwszej kolejności w skład Komisji Likwidacyjnej powinni wchodzić członkowie Prezydium Zarządu.

 4. Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji majątek winien być przeznaczony na cele społeczne. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

 5. Po zakończeniu likwidacji Komisja Likwidacyjna zgłasza wniosek do Sądu o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§ 46.

Sprawy zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podane do wiadomości członkom na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.


Rozdział 8.

Postanowienia końcowe


§ 47.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


 

Należymy do:

Akcja "OGRZEWAJ MĄDRZE"

Ogrzewaj mądrze

Dokumenty

Chcesz zostać naszym członkiem?

Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Ten oraz inne dokumenty znajdziesz klikając w link poniżej:

Facebook FanPage